کاتالوگ ها

تکنولوژی تبخیر لایه نازک برای تصفیه روغن سوخته
تقطیر روغن سوخته به روش تین فیلم
تکنولوژی رنگبری جاذب باز اکتیو
تکنولوژی رنگبری جاذب باز اکتیو
تکنولوژی تقطیر ملکولی بچ برای تصفیه روغن سوخته
تقطیر مولکولی بچ
بهاران پالایش عمومی
کاتالوگ ساخت ماشین های تین فیلم اواپراتور
پرزنت تصفیه روغن سوخته

    تماس با ما